19.6 C
Ness Ziona
יום ראשון, אפריל 21, 2024

מתי תואיל העירייה להעביר את השתתפותה בהוצאות התקציב של המועצה הדתית?

חובה לקרוא

האם אמירתו של ראש העיר עומדת במבחן המציאות?

בפוסט התמיכה בתנועות הנוער שפרסם אתמול ראש העיר הוא כותב את המשפט הבא:
"עיריית נס-ציונה פועלת תמיד על פי החוק ועל פי הוראות הממשלה".

ואנו שואלים האומנם?

רק בשבוע שעבר, 8.7, הסתיים הליך משפטי בבית המשפט העליון (בג"ץ 8626/19) שנמשך כשבעה חודשים. במסגרת הליך זה עתרה עיריית נס-ציונה יחד עם עוד כ-22 רשויות מקומיות נגד השר לשירותי דת, המשרד לשירותי דת, שר הפנים, משרד הפנים, שר האוצר והמועצות הדתיות שפועלות בהן. העתירה נסובה סביב הגדלת תקצוב המועצות הדתיות לשנת 2019.

מורה נבוכים קצר בנושא תקצוב המועצות הדתיות

 1. המועצות הדתיות הן "גוף ציבורי אוטונומי", ולכן הן אינן כפופות באופן ישיר לגורם כלשהו, אלא הן נתונות לרגולציה ממשלתית, בעיקר של המשרד לשירותי דת.
 2. תקציב המועצות נקבע בהתאם לחוק ובמסגרת החלטת ממשלה, כאשר המשרד לשירותי דת משתתף בתקצוב המועצה הדתית יחד עם הרשות המקומית, לצד תשלום על שירותים שהן גובות מן הציבור.
 3. בחוק שירותי הדת היהודיים נקבע כי על הרשות המקומית להשתתף ב-60% מתקציב המועצה הדתית הפועלת בה ועל המשרד להשתתף בשאר (40%).
 4. בשנת 2008 תוקן החוק ונקבע כי בתנאים מסוימים, ועל-פי אמות מידה שייקבעו בהסכמת השר לשירותי דת, שר האוצר ושר הפנים באישור ועדת הכספים של הכנסת, אפשר לסטות משיעור ההשתתפות הקבוע של הממשלה ושל הרשות המקומית. שיעור ההשתתפות של המדינה בתקציב המועצות הדתיות כיום הוא בין %25 ל-75% על פי אמות המידה שגובשו.
 5. בשלב זה, מאמצי השלטון המקומי להביא לתיקון חקיקה שיפחית את נטל ההשתתפות של הרשויות המקומיות בתקציב המועצות הדתיות לא נשאו פרי.
 6. יש הסבורים שצריך לבטל את המועצות הדתיות ולספק את שירותי הדת באמצעות מחלקות לשירותי דת ברשויות המקומיות ואף הוגשו כמה הצעות חוק בנושא.
 7. בראשית 2019 פרסם השר לשירותי דת את סכום ההשתתפות של כל רשות מקומית בהוצאות התקציב של מועצה הנמצאת בתחום שיפוטה.
 8. ראש העיר רשאי לפנות לשרים בבקשה להפחית את סכומי ההשתתפות של הרשות המקומית בהוצאת התקציב של מועצה הנמצאת בתחום שיפוטה. הפרק הזמן שעומד לרשותו הוא 21 יום מיום פרסום ההודעה ברשומות.

מאחר וראשי הרשויות העותרות לא עמדו בהוראות החוק ומסיבות נוספות הורה בית המשפט העליון על מחיקת העתירה ושהאגרה תוחזר בהתאם לתקנות.

ומה לגבי נס-ציונה?

 1. העירייה החליטה באופן שרירותי שלא להעביר את השתתפותה בהוצאות התקציב של המועצה הדתית לשנת 2019.
 2. העירייה הצטרפה לעתירה נגד הגדלת התקציב של המועצות הדתיות ואילו בג"צ דחה עתירה זו כאמור.
 3. מבירור שערכנו, למרות הפסיקה של בג"צ, עיריית נס-ציונה טרם העבירה את השתתפותה בהוצאות התקציב עבור שנת 2019 ועבור מחצית שנת 2020.

השאלה הנשאלת – כיצד אמירתו של ראש העיר בפוסט שפרסם אתמול (13/7) מתיישבת עם הפעולה שבה נקטה העירייה עד כה, של אי כיבוד הוראות החוק לכאורה, גם לאחר שעתירתה נדחתה ע"י בג"צ?

שאלה נוספת – האם לדעתכם הכספים שקיזזה העירייה והעומד בראשה מהמועצה הדתית לשנת 2019 ומחצית 2020 סייעו לשפר, למשל, את חזות העיר ואת ניקיונה?

אסמכתאות:

מכתב ראשי הערים לשר לשירותי דת:

https://bit.ly/3fqb2tP

מסמך של מרכז המחקר והמידע של הכנסת בנושא המועצות הדתיות:

https://bit.ly/3enjUPD

החלטות בג"צ:

https://bit.ly/309A9ur

https://bit.ly/2Om9Goa

https://bit.ly/2C5Glf2

0 0 votes
Article Rating
- פרסומת -spot_img

כתבות נוספות

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
- פרסומת -spot_img

חדשות אחרונות

0
Would love your thoughts, please comment.x
דילוג לתוכן